Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2013 – Πρεμιέρα για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2)

Την Κυριακή στις 15.09 στην Ημερίδα της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. στο Hotel President, η κ. Μητραλέξη Κατερίνα (Καθηγήτρια Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Επιστημονική Υπεύθυνη για τη Γερμανική Γλώσσα στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – ΚΠγ) θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την εξέταση του διαβαθμισμένου επιπέδου Γ (Γ1+Γ2) στο ΚΠγ.
Για δείτε τις συνοπτικές προδιαγραφές και δείγματα θεμάτων της διαβαθμισμένης εξέτασης του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2) για τη Γερμανική γλώσσα μεταβείτε εδώ

Σχετικά με την προκήρυξη των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2013 σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.  Ως ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζονται το Σάββατο 23-11-2013 και η Κυριακή 24-11-2013.
2. Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την Τετάρτη 11-9-2013 και διαρκεί έως και τη Δευτέρα 30-9-2013.
3. Υπενθυμίζουμε ότι κατά την εξεταστική αυτή περίοδο θα εξετασθούν σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση τα επίπεδα Β (Β1-Β2) και Γ (Γ1-Γ2). Συγκεκριμένα, εισάγεται η διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2) για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική, καθώς και η εξέταση του επιπέδου Γ1 για την Τουρκική γλώσσα. Εξεταστικά κέντρα για την εξέταση των ανωτέρω επιπέδων θα λειτουργήσουν μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές,  ως εξής:

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ (Γ1-Γ2)
ΑΓΓΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο.
ΓΑΛΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο.
ΙΤΑΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο.
ΙΣΠΑΝΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Η εξέταση του επιπέδου Γ1 της Τουρκικής γλώσσας θα πραγματοποιηθεί μόνο σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή.


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

4. Συγκέντρωση των δικαιολογητικών και καταχώρηση των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει σε όλες τις περιοχές που μέχρι τώρα παρείχαν αυτή τη δυνατότητα στους υποψηφίους. Ειδικότερα, στις περιοχές όπου λειτουργούσαν Γραφεία Δ.Ε. τα οποία έχουν καταργηθεί δεν μπορούν πλέον να συγκροτηθούν επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών και η αρμοδιότητα μεταφέρεται στην αντίστοιχη επιτροπή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.).
5. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 15600/ΚΒ/2012 (ΦΕΚ344 Β), «Κατ’ εξαίρεση στις επιτροπές συγκέντρωσης των δικαιολογητικών που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Λέσβου, Σύρου και Ρόδου, ορίζονται με την ίδια απόφαση, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφίων, βοηθοί γραμματείς ένας για κάθε μια από τις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω και Καλύμνου». Επομένως, στις επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών θα συμπεριληφθεί διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως βοηθός γραμματέας, με σκοπό τον έλεγχο και τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και τη χορήγηση τως ατομικών δελτίων υποψηφίων και την καταχώρηση των αιτήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα.
6.    Ο τόπος υποβολής (π.χ. σχολικές μονάδες) των αιτήσεων σε όλες τις περιοχές των περιπτώσεων ( 4) και (5) περιοχές θα καθοριστεί από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης  και θα πρέπει να ανακοινωθεί στους υποψήφιους από τα τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

7. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπ. αριθμ. 14420/ΚΒ/ 2008 (ΦΕΚ 218Β) Υ.Α.:
•Αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), στην οποία αναφέρονται η γλώσσα ή οι γλώσσες και το   
  επίπεδο ή τα επίπεδα για τα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος.
•Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους.
•Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου, όπως προβλέπεται στην αρ. 56613/ΚΒ/2010 (ΦΕΚ 753Β) Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα:
α. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β,
β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 της Τουρκικής γλώσσας.
Γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέτση του επιπέδου Γ, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.  
Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741).
•Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.  Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ. Αλλοδαποί υποψήφιοι, που φοιτούν στην Α/βαθμιας, Β/θμια ή Ανώτατη Εκαπιδευση της χώρας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της άδειας παραμονής τους στη χώρα, βεβαίωση φοίτησης σε ένα από τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  
•Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

8. Οι  υποψήφιοι που  επιθυμούν να εξετασθούν σε περισσότερες από μία γλώσσες ή επίπεδα θα πρέπει να ενημερωθούν ότι η αίτησή τους υποβάλλεται  με ευθύνη τους, καθότι είναι δυνατόν να συμπέσει χρονικά η εξέταση των γλωσσών ή επιπέδων που έχουν επιλέξει.  Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί σε περισσότερες γλώσσες ή επίπεδα, υποβάλει μία αίτηση και αντίστοιχο αριθμό παραβόλων. Ο υποψήφιος  καταχωρείται μία φορά και του αποδίδεται ένας κωδικός. Σε περίπτωση διπλοεγγραφής υποψηφίου θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη διόρθωση. Καμιά αίτηση υποψηφίου για αλλαγή εξεταζόμενης γλώσσας ή/και  επιπέδου δεν γίνεται δεκτή μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που έχει συμβεί λανθασμένη καταχώριση από τη Δ.Δ.Ε., θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης των Ξένων Γλωσσών με ηλεκτρονική επιστολή, ώστε να διορθωθεί η καταχώριση.
9. Στις εξετάσεις περιόδου Νοεμβρίου 2013 εξεταστικά κέντρα θα δημιουργηθούν μόνο στις περιοχές του επισυναπτόμενου πίνακα. Ο πίνακας αυτός αποτελεί τη δεύτερη σελίδα της αίτησης την οποία θα καταθέσουν οι υποψήφιοι, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις περιοχές με εξεταστικά κέντρα. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν σε ποια από τις προαναφερθείσες περιοχές επιθυμούν να εξεταστούν και θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά στην αίτησή τους στη θέση 15 τον κωδικό της περιοχής αυτής (ο επισυναπτόμενος πίνακας περιέχει για κάθε περιοχή τον αντίστοιχο κωδικό).
10. Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (για τους υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) θα δημιουργηθούν μόνο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, οπότε οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να σημειώσουν την αντίστοιχη επιλογή στη θέση 14 της αίτησης και όχι την θέση 15.
11. Επισημαίνεται ότι η αίτηση που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι την τρέχουσα περίοδο αποτελείται από 3 σελίδες, οι οποίες θα πρέπει να εκτυπωθούν οι δύο πρώτες στο ίδιο φύλλο και η τρίτη σελίδα σε δεύτερο φύλλο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνονται για την ύπαρξη τριών σελίδων στην αίτηση και θα πρέπει να υπογράφουν και στις τρεις  σελίδες προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή τους.
12. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στην αίτησή τους  τα στοιχεία τους, όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο τους ή σε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο και θα σας προσκομίζεται. Τα μικρά τους ονόματα θα αναγράφονται πλήρη και όχι διακεκομμένα (π.χ. Κωνσταντίνος και όχι Κων/νος), θα τίθεται παύλα (-) μεταξύ των δύο ονομάτων ή επιθέτων που τυχόν φέρουν και θα τίθενται διαλυτικά στο όνομα ή επώνυμο (όπου απαιτούνται) έστω και αν αυτά αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες.
13. Σε κάθε υποψήφιο που υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ΚΠΓ αποδίδεται ένας επταψήφιος κωδικός του οποίου τα τρία (3) πρώτα ψηφία ταυτίζονται με τον κωδικό της περιοχής στην οποία  υποβάλλεται η αίτηση και τα επόμενα τέσσερα (4) είναι ο αύξων αριθμός της αίτησης του στην συγκεκριμένη περιοχή. Ο όρος κωδικός της περιοχής αναφέρεται στον κωδικό της Δ.Δ.Ε.  
14. Τέλος, σας γνωρίζουμε  ότι οι αιτήσεις όλων των υποψηφίων, θα καταχωρηθούν με το ίδιο μηχανογραφικό σύστημα, που χρησιμοποιήθηκε και στην προηγούμενη εξεταστική περίοδο το οποίο φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://kpgdata.minedu.gov.gr. Η εισαγωγή στο σύστημα θα γίνεται με τους αντίστοιχους κωδικούς που σας  έχουν ήδη αποσταλεί από τον κ. Τρυφωνόπουλο (τηλ.: 210-3442706), υπάλληλο της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

15. Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να ενημερωθούν ως προς τη δυνατότητα απαλλαγής τους σε κάποια ενότητα  ανάλογα με την πάθησή τους. Επισημαίνεται ότι:
       α) Οι συνυποβαλλόμενες από τους ανωτέρω υποψηφίους ιατρικές  γνωματεύσεις ή οι     
        διαγνωστικές εκθέσεις περί μαθησιακής  δυσκολίας θα πρέπει να είναι πρωτότυπες ή ακριβή
       αντίγραφα και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι μεν πρώτες από  δημόσια νοσοκομεία οι δε   
        δεύτερες από Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
       του Υπουργείου Υγείας ή από ΚΕΔΔΥ.
       β) Στους υποψηφίους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή
             κινητικότητας δύνανται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να ορίζονται από την οικεία
             Διεύθυνση του Υπουργείου, «βοηθοί εξέτασης», έργο των οποίων είναι η παροχή της
             απαιτούμενης προς αυτούς βοήθειας.
       γ) Στους  υποψηφίους με προβλήματα όρασης παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των
 θεμάτων και των  απαντητικών εντύπων σε γραμματοσειρά μεγέθους της επιλογής τους.                 δ) Στους υποψηφίους με προβλήματα τύφλωσης παρέχεται η δυνατότητα εξέτασής τους με θέματα σε μορφή Braille.
               Οι υποψήφιοι που  έχουν δικαίωμα σε κάποια από τις προαναφερόμενες διευκολύνσεις,
              θα πρέπει να τη δηλώσουν χειρόγραφα στην αίτησή τους .
                ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για τους υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να αποσταλούν  με συστημένο ταχυδρομείο στη Διεύθυνσή μας το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτών (στις Δ/νσεις Δ.Ε. τηρείται φωτοτυπημένο αρχείο αυτών).

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ

16. Αμέσως μετά την καταχώρηση και την αναζήτηση αίτησης εμφανίζεται στο σύστημα η επιλογή Εκτύπωση Δελτίου. Οπότε τα στοιχεία του υποψηφίου θα έχουν ήδη συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και θα απαιτείται μόνο η εκτύπωση. Η καταχώρηση, όμως, των ημερομηνιών των εξετάσεων δίπλα σε κάθε γλώσσα – επίπεδο και το τηλέφωνο της εκάστοτε Δ.Δ.Ε. θα συμπληρώνεται χειρόγραφα. Στη συνέχεια, το δελτίο υποψηφίου θα υπογράφεται από το Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα τίθεται σε αυτό η στρογγυλή σφραγίδα του Κράτους.
17. Οι Διεύθυνσεις στις οποίες θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα, θα έχουν μέσω των μετατροπών του συστήματος εικόνα των υποψηφίων που θα εξεταστούν στα δικά της εξεταστικά κέντρα, ακόμα και αν ενεγράφησαν σε άλλη Δ.Δ.Ε. Με αυτό τον τρόπο θα έχουντα στοιχείων του συνόλου των υποψηφίων, ώστε να διατεθούν στα εξεταστικά κέντρα, όταν θα γίνεται η προετοιμασία των εξετάσεων της ενότητας 4 (Παραγωγή Προφορκού Λόγου).  

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων θα σας ανακοινωθεί και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υποργείου με ξεχωριστό Δελτίο Τύπου, μετά την έγκριση του από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ ΝΕΟΜΒΡΙΟΥ 2013

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των υποψηφίων, θα είναι πλέον γνωστός ο αρισθμός τους σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι ,σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 της αρ. 14420/ΚΒ/2008 (ΦΕΚ 218Β) Υπουργική Απόφαση, τα εξεταστικά κέντρα ορίζονται με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μετά από εισηγήσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις αποφάσεις σχετικά με τα εξεταστικά κέντρα μέχρι την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013. Κριτήρια για τον καθορισμό των εξεταστικών κέντρων είναι ο αριθμός των υποψηφίων, οι γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της εκάστοτε περιφέρειας, καθώς και ο επαρκής αριθμός αιθουσών και η άριστη λειτουργία των σταθερών και φορητών ηχητικών εγκαταστάσεων.  

Περιοχές στις οποίες θα δημιουργηθούν εξεταστικά κέντρα

6582aa26281b9a92ad60e6a03e274c00exetastika_kpg_11_2013.doc

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6582aa26281b9a92ad60e6a03e274c00kpg_aitisi_112013.doc