TΓΓΦ ΕΚΠΑ: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (με εξεταστέα ύλη)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Προκήρυξη ΠΜΣ «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», ακαδ. έτος 2014-15 

Υποβολή αιτήσεων: Παράταση έως 30/9/2014

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. καλεί όσους
ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση για την εισαγωγή φοιτητών στο υπό αναμόρφωση
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
(αναμένεται ΦΕΚ) με τίτλο «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία
Εφαρμογές». Το  υπό αναμόρφωση ΠΜΣ αποτελείται από τις
κατευθύνσεις I) «Γερμανική Λογοτεχνία – Ελληνογερμανικές Σχέσεις στη
Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες» και ΙΙ) «Διεπαφές Γλωσσολογίας και
Διδακτικής».

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια δύο ετών. Τόσο η παρακολούθηση των μαθημάτων όσο και η
εκπόνηση εργασιών είναι υποχρεωτική. Το ΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα.

 Για την εισαγωγή στο
Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί

α)   πτυχιούχοι
των τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και

β)   πτυχιούχοι
άλλων τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
Διερμηνείας ή τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) με την προϋπόθεση να έχουν πιστοποιημένη την άριστη γνώση της
γερμανικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2 «άριστη γνώση»)

γ)   πτυχιούχοι
τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την προϋπόθεση να έχουν
πιστοποιημένη την άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2 «άριστη
γνώση»

δ)   αλλοδαποί
κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με
αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, με πιστοποιημένη
γνώση της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο: Β2 «καλή γνώση»). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν από τη δημοσίευση της παρούσης
μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Γερμανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Φιλοσοφική Σχολή, 3ος
όροφος)[1]
τα κάτωθι δικαιολογητικά, επικυρωμένα από τον φορέα που τα έχει εκδώσει:

    
Αίτηση

    
Βιογραφικό
σημείωμα

    
Τίτλοι σπουδών
(με επίσημη αναγνώριση όπου απαιτείται)

    
Αντίγραφο
αναλυτικής βαθμολογίας

    
Υπεύθυνη
Δήλωση (για τους μη πτυχιούχους) στην
οποία θα αναφέρεται ότι θα προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου τους ή έστω
Βεβαίωση περί ολοκλήρωσης σπουδών το αργότερο κατά την εγγραφή τους.

    
Πιστοποίηση «άριστης
γνώσης» (Επίπεδο Γ2) της γερμανικής γλώσσας για υποψηφίους των περιπτώσεων (β)
και (γ). Τα πιστοποιητικά μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο
ελληνικό ή ξένο φορέα. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει την απαιτούμενη βεβαίωση
υποβάλλεται σε σχετική εξέταση υπό την εποπτεία του Τμήματος.

    
Πιστοποίηση «καλής
γνώσης» (Επίπεδο Β2) της ελληνικής γλώσσας για υποψηφίους της περίπτωσης (δ).
Τα πιστοποιητικά μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό
ή ξένο φορέα. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει την απαιτούμενη βεβαίωση υποβάλλεται
σε σχετική εξέταση υπό την εποπτεία του Τμήματος.

    
Αντίγραφα
τυχόν πιστοποίησης γνώσης άλλων γλωσσών.

    
Αντίτυπα
τυχόν δημοσιευμάτων.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται:

α) Γενικός βαθμός πτυχίου: 20%

β) Βαθμολογία στα σχετικά με την
Κατεύθυνση προπτυχιακά μαθήματα: 20%

γ) Γραπτή εξέταση σε σχετικά με την Κατεύθυνση θέματα (άριστα 10, βάση
6): 40% (βλ. εξεταστέα ύλη: σελ. 3 και σελ. 4)

δ) Προφορική συνέντευξη: 10%

ε) Ειδικά προσόντα, όπως Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών,
δημοσιευμένο συγγραφικό-ερευνητικό έργο, ανακοινώσεις σε
επιστημονικά-επιμορφωτικά συνέδρια ή σεμινάρια, πιστοποιημένη παρακολούθηση
συνεδρίων ή σεμιναρίων κ. ά.: 10%

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο για κάθε Κατεύθυνση
σε δέκα (10). Τυχόν ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα γίνονται επίσης
δεκτοί.

 Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (Φιλοσοφική Σχολή, 3ος
όροφος, γραφείο 307, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή: 11.00-13.00, τηλ.
210-7277307, 210-7277308 και 210-7277794.

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ 

Αναπλ. Καθ. Ευδοκία Μπαλάση

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ
2014/2015

 

Ι.
Κατεύθυνση «Γερμανική Λογοτεχνία – Ελληνογερμανικές Σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον
Πολιτισμό και τις Τέχνες»

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να προσέλθουν σε τρίωρη
γραπτή εξέταση και να αναπτύξουν στη γερμανική γλώσσα τα προς εξέταση ζητήματα,
τα οποία αφορούν στις ακόλουθες τρεις θεματικές ενότητες.

 

1. Literaturtheorie:

Aktuelle Positionen der Literaturwissenschaft:
Hermeneutik, Strukturalismus und Semiotik, Sozialgeschichte der Literatur,
Psychoanalytische Literaturinterpretation, Diskursanalyse.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Texte zur Literaturtheorie der
Gegenwart.
Herausgegeben und
kommentiert von Dorothee Kimmich, Rolf Günter Renner und Bernd Stiegler.
Stuttgart: Reclam 1996 oder 2008. (UB 9414)

 

2. Textanalyse:[2]

Interpretation narrativer und lyrischer Texte auf
der Basis von morphologischen, stilistischen, inhaltlichen und
gattungstypischen Merkmalen und Elementen.

Primärtexte Gruppe
A:

1.  G. E. Lessing Emilia
Galotti

2.  F. Schiller Kabale
und Liebe

3.  J. W. Goethe
Faust I

Primärtexte Gruppe B:

1.  Novalis Hymnen
an die Nacht

2.  H. v. Kleist Prinz
Friedrich von Homburg

3.  G. Büchner Woyzeck

Primärtexte Gruppe C:

1.  Th. Fontane Effi
Briest

2.  H v. Hofmannsthal Brief des Lord Chandos

3.  R. M. Rilke Duineser
Elegien

Primärtexte Gruppe D:

1.   
F. Kafka Das Urteil

2.   
B. Brecht Der gute Mensch von Sezuan

3.   
C. Wolf Kassandra

 

3. Geschichte der
deutschen Literatur:

Epochen der deutschsprachigen Literatur: Aufklärung, Sturm und Drang,
Klassik, Romantik, Vormärz, Realismus, Naturalismus, Fin de Siècle, Literatur
nach 1945, Zeitgenössische Literatur.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Beutin, Wolfgang
u. a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 6.,
verbesserte und erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar: Metzler 2001.

 

ΙΙ.
ΚατΕύθυνση «Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής»

Οι υποψήφιοι/ες
καλούνται να προσέλθουν σε τρίωρη γραπτή εξέταση και να αναπτύξουν στη
γερμανική γλώσσα τα προς εξέταση ζητήματα τα οποία αφορούν το θεματικό πεδίο
της Γλωσσολογίας και το θεματικό πεδίο της Διδακτικής:

 

Γλωσσολογία:

       
Grewendorf, G., F. Hamm & W.
Sternefeld (1987): Sprachliches Wissen. Eine Einführung in moderne Theorien der
grammatischen Beschreibung. Frankfurt: Suhrkamp (
Κapitel 1)

       
Groß, H. (1998): Einführung in die
germanistische Linguistik. 3. Auflage. München: Iudicium (Kapitel 1, Kapitel 2,
Kapitel 5: Lektionen 13-14, Kapitel 7: Lektionen 22-23 und Kapitel 9: Lektion
28)

       
Linke, A. / Nussbaumer, M. /
Portmann, R. (1994): Studienbuch Linguistik. Tübingen: Niemeyer (Kapitel 5)

       
Ramers, K.-H. (1999): Einführung
in die Sprachwissenschaft. München: Fink (Kapitel 3)

       
Ramers, K.-H. (2000): Einführung
in die Syntax. München: Fink (Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 und Kapitel 5)

       
Ramers, K.-H. (2001): Einführung
in die Phonologie. München: Fink (Kapitel 1 und Kapitel 2)

       
Θεοφανοπούλου-Κοντού,
Δ. (2002): Γενετική Σύνταξη. Το Πρότυπο της Κυβέρνησης και Αναφορικής
Δέσμευσης. Αθήνα, Εκδόσεις Καρδαμίτσα
(Κεφάλαια 2, 3, 4, 5, 6
και 8)

       
http://users.uoa.gr/~wlechner/DGY15.pdf

 

 

Διδακτική:

-          Huneke, H. W. / Steinig, W. (2010): Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Berlin: Schmidt (Kapitel 4.3)
-          Roche J. (2013): Fremdsprachenerwerb, Fremdsprachen­didaktik. 3.überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen / Basel: Francke (Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 4.1 und 4.2, Kapitel 6.3-6.7)  
-          Storch, G. (1999): Deutsch als Fremdsprache: eine Didaktik - theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. Tübingen, Basel: Francke  (Kapitel 1, Kapitel 5.1 und 5.2)

 [1]     Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (με συστημένο γράμμα), η ακριβής
διεύθυνση είναι η ακόλουθη: Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική
Σχολή – Πανεπιστημιούπολη, 15784 Αθήνα

[2]     Ο
υποψήφιος καλείται να επιλέξει μια από τις τέσσερις προτεινόμενες ενότητες (Α,
Β, C ή D) και να εμβαθύνει στα τρία λογοτεχνικά έργα που αυτή περιλαμβάνει.
Στην εξέταση τίθενται προς απάντηση τέσσερα ζητήματα, ένα από κάθε ενότητα (Α,
Β, C ή D), και ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει και να επεξεργαστεί ένα ζήτημα.

Η Προκήρυξη

deutschfile1_71f6f8212cead5aa5d42fda6fa5c6782_6855.doc