Σχετικά με τη συμπλήρωση ωραρίου, την υπερωριακή απασχόληση και τις διαθέσεις εκπαιδευτικών σε περισσότερα του ενός σχολεία

Ανδρέα Παπανδρέου 37
Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
150956/ΙΗ


ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 10349/20-11-08»
 
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 10349/20-11-08, την οποία κατέθεσαν οι ανωτέρω κ. κ. Βουλευτές, σχετικά με το ωράριο των νέων εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ι. Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης ωραρίου, οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 21 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α´/13-07-06) ορίζουν ότι: «Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Μουσικής, Καλλιτεχνικών μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι, υπηρετούν στην πρωτοβάθμια η στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, διατίθενται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια και αντιστρόφως για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική του θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.»
Καθίσταται σαφές ότι με την εν λόγω διάταξη επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων αλλά και η διδασκαλία όλων των μαθημάτων ειδικοτήτων και οι εκπαιδευτικοί εξασφαλίζουν την επαγγελματική τους απασχόληση σε σχολεία της περιοχής τους.
Επίσης, στην παρ.7 της εγκυκλίου Φ12/935/Γ1/1212/06-09-96, αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση διάθεσης των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε περισσότερα του ενός σχολεία λαμβάνεται μέριμνα να μη διδάσκουν την ίδια μέρα σε σχολεία με διαφορετικό ωράριο λειτουργίας (να μη διδάσκουν πρωί και απόγευμα την ίδια ημέρα) εκτός αν οι ίδιοι το επιθυμούν».
Στην παρ.14 του άρθρου 14 του v.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α´), αναφέρεται ότι η διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται και οι εκπαιδευτικοί διατίθενται μερικά ή ολικά σε άλλα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας καθώς και σε σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης.
ΙΙ. Αναφορικά με την υπερωριακή απασχόληση, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002, αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δε δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο, ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία». Επίσης, στην παρ. 18 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι «με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι δέκα (10) οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας».
Είναι προφανές ότι βάσει των ανωτέρω άρθρων, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ή του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να γίνει η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης από 5 έως 10 ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικό, με στόχο να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και η αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων λειτουργικών κενών.
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Πηγή: www.alfavita.gr