Πολυνομοσχέδιο: Κατάργηση 52 ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια – Καταργούνται οι κλάδοι ΠΕ34 (Ιταλικής) και ΠΕ40 (Ισπανικής)

09.07.2013 Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου με τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.
4093/2012ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» του υπουργείου
οικονομικών. Στο πολυνομοσχέδιο στο άρθρο 82 προβλέπεται η κατάργηση 52
ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων και οι κλάδοι ΠΕ34 (Ιταλικής) και ΠΕ40
(Ισπανικής).

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής σχετικά με τις ρυθμίσεις για την εκπαίδευση:
Άρθρο 82
Κατάργηση
ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Στο πλαίσιο της εξυγίανσης του
εκπαιδευτικού συστήματος της Χώρας και με σκοπό την αναβάθμιση της
τεχνικής εκπαίδευσης και την εναρμόνισή της με τους στόχους της εθνικής
οικονομίας, καθώς και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας και τη μείωση
του πληθωρισμού των ειδικοτήτων στην εκπαίδευση, σύμπτωμα στρεβλώσεων
του παρελθόντος, κρίνεται αναγκαία, μέσω των παραγράφων 1 έως και 4 του
παρόντος άρθρου η κατάργηση των κλάδων του προσωπικού της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που αναφέρονται στην προτεινόμενη ρύθμιση.
Στο πλαίσιο
αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού του δημοσίου τομέα κρίνεται σκόπιμο,
μέσω της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τα δημόσια Ι.Ε.Κ. να
συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες
υπηρεσίες, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να εξυπηρετείται καλύτερα ο
επιδιωκόμενος σκοπός τους και να καταστεί η λειτουργία τους περισσότερο
εύρυθμη και αποτελεσματική.
Έως και την κατάρτιση σχεδίου νόμου
αναφορικά με τη ρύθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού και
την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στην οργάνωση και τη
λειτουργία της, κρίνεται σκόπιμη, μέσω της παραγράφου 6 του παρόντος
άρθρου, η παράταση λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων ελληνόγλωσσων
σχολείων του εξωτερικού

Άρθρο 82 του πολυνομοσχεδίου (θέματα εκπαίδευσης)

4a70a3ec50fd16032883bf6fc79c55ddpolynomosxedio_katargisi_kladvn.pdf