Περιφέρεια Πελοποννήσου: Οι ομάδες δημοτικών σχολείων (09.12.2012)

09.12.2012 Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου:
Κατανομή των σχολικών μονάδων της Α/θμιας εκπαίδευσης σε ομάδες σχολείων
και καθορισμός των όμορων ομάδων.
Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ

26.11.2012 Σε «κίνηση» βρίσκεται η διαδικασία των μετατάξεων των κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής τέχνης και Θεατρικών Σπουδών από τη Β/θμια εκπαίδευση στην Α/θμια.

Με σημερινή εγκύκλιο (αρ. Πρωτ: 148741/Δ1) ο Υφυπουργός Παιδείας ΘΠΑ κ. Παπαθεοδώρου ζητά από τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης την κατανομή των σχολικών μονάδων της Α/θμιας εκπαίδευσης σε ομάδες σχολείων και τον καθορισμό των όμορων ομάδων.

Στις ομάδες σχολείων θα καταστεί δυνατόν να τοποθετηθεί εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας (Γερμανικής ή Γαλλικής), καθώς είναι αδύνατον λόγω των περιορισμών στη διδασκαλία του μαθήματος (διδάσκεται μόνο στην Ε´ και ΣΤ´ δημοτικού για δύο ώρες την εβδομάδα) να συμπληρώσει κάποιος ωράριο μόνο σε ένα δημοτικό σχολείο.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Ενόψει των μετατάξεων εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής τέχνης και Θεατρικών Σπουδών από τη Β/θμια εκπαίδευση στην Α/θμια και έπειτα από την επισυναπτόμενη αριθμ. 147801 / Δ1 / 23 – 11 – 2012 υπουργική απόφαση επαναπροσδιορισμού των περιοχών μετάθεσης, η οποία έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, η αναγκαιότητα της λειτουργικής διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού επιβάλλει την κατανομή των σχολικών μονάδων της Α/θμιας εκπαίδευσης σε ομάδες σχολείων και τον καθορισμό των όμορων ομάδων.

Υπενθυμίζουμε ότι η κατανομή των σχολικών μονάδων σε ομάδες σχολείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 5 παρ. 2 του Π.Δ. 50/1996, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 100/97, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Οι σχολικές μονάδες κάθε περιοχής μετάθεσης κατανέμονται σε ομάδες σχολείων από τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια με βάση τη γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, την τυχόν συστέγαση, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης και κάθε άλλο χρήσιμο κατά την άποψή τους στοιχείο που δικαιολογεί την ένταξη του σχολείου στην ίδια ομάδα. Τα ίδια συμβούλια στη συνέχεια καθορίζουν τις όμορες ομάδες σχολείων με βάση τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Οι ομάδες σχολείων και ο χαρακτηρισμός αυτών ως όμορων μπορεί να επαναπροσδιορίζονται από τα περιφερειακά συμβούλια στην αρχή του σχολικού έτους οσάκις απαιτείται ιδίως λόγω αλλαγής των δεδομένων τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον αρχικό προσδιορισμό του».

Παρακαλούμε, έπειτα από τα παραπάνω, να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία το αργότερο μέχρι τις 7-12-2012 και να μας αποστείλετε τις σχετικές αποφάσεις δημιουργίας ομάδων σχολείων και καθορισμού των όμορων ομάδων, προκειμένου να γίνουν οι περαιτέρω διαδικαστικές ενέργειες των ως άνω αναφερόμενων μετατάξεων.