Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδε ίας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης των Πράξεων «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ7», «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ8», «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ9», σύμφωνα με τις υπ’ αρίθμ 10291/1-7-2009, 10289/1-7-2009 και 10288/1-7-2009 αποφάσεις ένταξης Πράξεων στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2007-2013», της Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, το ΙΔΕΚΕ με τις 3/30-4-2009 και 13/15-7-2009 πράξεις του Δ.Σ. προσκαλεί ωρομίσθιους εκπαιδευτές πολλαπλών ειδικοτήτων, οποίοι θα ενταχθούν στις Λίστες Κατάταξης Εκπαιδευτών των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων της χώρας και θα αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία των ενηλίκων σε Τμήματα Μάθησης.
Οι ειδικότητες και τα πτυχία των εκπαιδευτών, οι αμοιβές, τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής, η έντυπη αίτηση υποψηφιότητας και άλλες πληροφορίες εντάσσονται στην πλήρη προκήρυξη, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ
www.ideke.edu.gr (προκηρύξεις) και τα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις πρωτότυπες έντυπες αιτήσεις ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με επισυναπτόμενα και επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων και βεβαιώσεων τους, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Αθήνα Τ.Κ. 11143, τηλ. 2131311610, 2ος Όροφος).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 07/08/2009 ημέρα Παρασκευή, καθημερινά από 10.00 έως 14.00.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης των ΕΛΤΑ που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης επιφέρει την ακυρότητα της ανώτερο υποβαλλόμενης αίτησης.

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή e-mail καθώς και αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά ή αιτήσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη από την προκήρυξη έντυπη αίτηση. Τέλος ακυρώνονται αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν δηλώσει καθόλου ή δηλώνουν πολλαπλές προτιμήσεις σε Κ.Ε.Ε. στην ίδια ή διαφορετική αίτηση.

Πληροφορίες: τηλ. 210-25.30.334,  ώρες 10.00-14.00

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
Νικόλαος Κατσακιώρης

Διακήρυξη
Αίτηση