Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με Αρ.Πρωτ. 183422/Δ2/02-12-2013 διευκρινίζονται ζητήματα που αφορούν το ωράριο και στις δύο βαθμίδες. Ακολουθεί ολόκληρο το έγγραφο:

ΘΕΜΑ: « Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης»

Μετά από ερωτήματα Α/θμιων καθώς  και Β/θμιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, σχετικά με το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη την υποπ. Θ2, παρ.2 του N.4152/2013, και την παρ.3, αρ.48, του  Ν.2413/1996 σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης που έχουν μεταταχθεί στην Α/θμια Εκπ/ση ακολουθούν το ωράριο της Α/θμιας.

2.Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης που αποσπώνται σε Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης προκειμένου να διατεθούν σε Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, με αίτησή τους, ακολουθούν το ωράριο της Α/θμιας.

3.Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης που διατίθενται στην Α/θμια Εκπ/ση για συμπλήρωση ωραρίου ή ολικά, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ακολουθούν το ωράριο της Β/θμιας.
Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, συνεπάγεται και η ανάλογη μείωση ωραρίου που ισχύει στην εκάστοτε βαθμίδα Εκπαίδευσης.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

deutschfile1_03ef377b95d8f1342d9c91ffcb997abc_3911.doc