Ιδιαίτερα μαθήματα

Άδεια οικοδιδασκάλου
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση (υπάρχει έντυπο στη Δ/νση)
2. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο ή επάρκεια ξένης γλώσσας για Κ.Ξ.Γλωσσών
3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας επικυρωμένο
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (ισχύει για 3 μήνες παραγγέλλεται στο τηλέφωνο 1502)
5. Πιστοποιητικό Υγειονομικής επιτροπής (ισχύει για 6 μήνες από τη έκδοση του)
6. Παράβολο 60 ευρώ υπέρ ΕΛΙΓΕ ΚΑΕ 82397 στην Δ.Ο.Υ
7. Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικού γραφείου (για άνδρες) ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
8. Υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώνεται στην Δ/νση
9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο χώρος της επαγγελματικής εγκατάστασης εφόσον η διδασκαλία δεν περιορίζεται στην κατοικία των μαθητών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η άδεια οικοδιδασκάλου ανανεώνεται κάθε χρόνο από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου