Γραπτή Απάντηση του ΥΠΑΙΘ στην Αναφορά του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κου Κάτση Μάριου για τους μόνιμους διορισμούς ΠΕ07

Απάντηση στην Αναφορά του Βουλευτή Θεσπρωτίας κυρίου Κάτση έδωσε το Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα της κατανομής θέσεων του κλάδου ΠΕ07 στους επικείμενους διορισμούς. Σύμφωνα με την Απάντηση του Υπουργείου: “Αναφορικά με το ζήτημα του καθορισμού των θέσεων μόνιμων διορισμών ανά εκπαιδευτικό κλάδο/ειδικότητα και ειδίκευση (…) συστήνονται, πλέον των υφιστάμενων, επτακόσιες είκοσι μια (721) οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι σαράντα (40) αφορούν στον κλάδο ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ. Περαιτέρω, και αφού αφενός αξιολογηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία το ενδεχόμενο αποδοχής/ικανοποίησης τυχόν εκκρεμών αιτήσεων μετάθεσης (στις περιοχές που θα κατανεμηθούν οι εν λόγω νέες οργανικές θέσεις) και επαναξιολογηθούν τα υφιστάμενα οργανικά κενά ανά ειδικότητα και περιοχή μετάθεσης και αφετέρου εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ (παρ. 2 του άρθρου 62 ν.4589/2019) περί κατανομής του αριθμού διορισμών ανά ειδικότητα, θα ακολουθήσει η (περαιτέρω) κατανομή του εν λόγω αριθμού διορισμών ανά περιοχή μετάθεσης. Η εν λόγω κατανομή αναμένεται να συμπεριληφθεί (ως αναπόσπαστο Παράρτημα) στην πρόσκληση υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μόνιμο διορισμό για τη Γενική Εκπαίδευση (…)”

Την Αναφορά και την Απάντηση μπορείτε να βρείτε ως επισύναψη παρακάτω

Η Αναφορά σε μορφή word

803e39b66d6adb415bd233caff147051Anafora.docx

Η Απάντηση σε μορφή pdf

803e39b66d6adb415bd233caff147051Apandisi.pdf