Γερμανικό Τμήμα ΕΚΠΑ: Kolloquium – Wintersemester 2012/13

KOLLOQUIUM
des Fachbereichs für deutsche Sprache und Literatur
Wintersemester 2012/13


Das offene Kolloquium findet an jedem zweiten Mittwoch um 17.00 Uhr im Raum 712 der Philosophischen Fakultät der Universität Athen statt. Die beiden Arbeitssprachen sind Deutsch und Griechisch. Für mögliche Änderungen siehe www.gs.uoa.gr. Organisation: Mark Michalski (mmichalski@gs.uoa.gr), Winfried Lechner (wlechner@gs.uoa.gr)

PROGRAMM

10.10.2012 Katerina Mitralexi (Fachbereich für Deutsche Philologie, Universität Athen)
                   Heinrich Heines Hellenismus

24.10.2012 Olympia Tachopoulou (Neugriechische Philologie, Offene Universität Zypern)
Βιζυηνός, Madame De Staël και Heine: Μια ανάγνωση του διηγήματος «Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας» μέσα από τα χαρακτηριστικά του γερμανικού ρομαντισμού

7.11.2012 Frideriki Batsalia (Fachbereich für Deutsche Philologie, Universität Athen)
                 Sprechakte im DAF-Unterricht

21.11.2012  Christina Alexandri (Fachbereich für Deutsche Philologie, Universität Athen)

                    Multilinguale Mensch-Maschine-Kommunikation.
                    Linguistische Aspekte und Anwendungen


5.12.2012 Virginia Spyratou (Dr. phil. der Universität Athen)
                 Jenny Erpenbecks „Geschichte vom alten Kind“:
                 Der blinde Spiegel und der Prozess der Erkenntnis

19.12.2012 Elena Vlachou (Cand. phil. der Universität Athen)
                   Das präpositionale System im Deutschen und Griechischen

9.1.2013 Minas I. Alexiadis (Fachbereich für Theaterwissenschaften, Universität Athen)
               Deutsche Oper und Jazzmusik in den 20er Jahren:
               der Fall von „Jonny (spielt auf)“ von Ernst Krenek

23.1.2013 Wilhelm Benning (Fachbereich für Deutsche Philologie, Universität Athen)
                 Zeit und Liebe in Goethes „Faust I“