Γερμανικό τμήμα ΑΠΘ: Γιατί ζητούμε να μην ενεργοποιηθεί η Χάρτα συνεργασίας Υπουργείου Παιδείας και Goethe-Institut

Παραθέτουμε παρακάτω ολόκληρο το έγγραφο του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ με θέμα τη χάρτα συνεργασίας προς το Υπουργείο Παιδείας:


H Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με
έκπληξη πληροφορήθηκε την υπογραφή στις 9.3.2012 της «Χάρτας
Συνεργασίας» μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και των Ινστιτούτων Goethe της Ελλάδας που αφορά α) τον
σχεδιασμό και τη διοργάνωση επιμορφώσεων των καθηγητών της Γερμανικής ως
ξένης γλώσσας στα ελληνικά δημόσια σχολεία, β) τη διοργάνωση
επιμορφώσεων των επιμορφωτών καθηγητών και γ) τη διδασκαλία της
Γερμανικής στα δημόσια σχολεία.

Με το παρόν έγγραφο τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
(330/5.6.2012) εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους διότι το ΥΠΔΒΜΘ δεν
συμβουλεύτηκε, ούτε καν ενημέρωσε, για ένα τόσο σοβαρό θέμα τα Τμήματα
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ και ΕΚΠΑ τα οποία είναι οι
επιστημονικά αρμόδιες ακαδημαϊκές μονάδες της ελληνικής Πολιτείας για
την εκπαίδευση
, επιμόρφωση και διά βίου κατάρτιση των καθηγητών της
Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης τονίζουν ότι η συνεργασία του Τμήματός
μας με το Ινστιτούτο Goethe της Θεσσαλονίκης είναι μακροχρόνια και
υπήρξε πάντα απρόσκοπτη και επωφελής και για τις δύο πλευρές.

Θεωρούν όμως ότι στην περίπτωση της «Χάρτας Συνεργασίας» οι όροι που
προβλέπονται είναι προβληματικοί και εκχωρούν σε πολιτιστικό φορέα άλλου
κράτους δικαιώματα και υποχρεώσεις που επιστημονικά καλύπτουν τα
Πανεπιστημιακά Τμήματα του ΑΠΘ και ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς του ΥΠΔΒΜΘ.


Στη συνέχεια σας επισημαίνουμε κάποια από τα σημεία της «Χάρτας
Συνεργασίας» που ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης θεωρούμε ιδιαίτερα
προβληματικά
:

1. Στο σημείο ΙΙ.1. αναφέρεται ότι «οι εισηγητές και η διεύθυνση των
κοινών σεμιναρίων επιμόρφωσης θα ορίζονται από το Goethe-Institut. Πεδία
στα οποία επεκτείνεται η επιμόρφωση θα είναι, μεταξύ άλλων, η
μεθοδολογία, η διδακτική του μαθήματος ξένων γλωσσών, η χρήση νέων
μέσων, ενδεχομένως η διδακτική εισαγωγή στη χρήση ηλεκτρονικών πινάκων
στην ελληνική γλώσσα για καθηγητές ξένων γλωσσών (ανεξάρτητα από τη
γλώσσα-στόχο)»
.
Τα Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ
προσφέρουν από εξειδικευμένο προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ Ι) μαθήματα
μεθοδολογίας, διδακτικής του μαθήματος ξένων γλωσσών, χρήσης νέων μέσων
κ.ά. που συνδέονται με τη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Τα
μαθήματα αυτά περιγράφονται διεξοδικά σε έγγραφό μας (αρ. γεν. πρωτ.
Α.Π.Θ. 980/21.06.2011), το οποίο εστάλη στην Πρυτανεία με αφορμή την
εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ προς τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ «Περί Κατάρτισης
Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» (46820/Δ1,
15/4/2011) που αναφέρεται στον νόμο 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71).

Επισημαίνουμε επίσης ότι το Τμήμα μας συμμετέχει με δύο εκπροσώπους
(μέλη ΔΕΠ) στην Επιτροπή του ΑΠΘ «Περί Κατάρτισης Προγραμμάτων
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας», η οποία πέρα από την κατάρτιση
των φοιτητών/τριών έχει ως στόχο την επιμόρφωση καθηγητών.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης θεωρούν επίσης προβληματικό το γεγονός
ότι η Συμφωνία Συνεργασίας αφορά και σε άλλες γλώσσες-στόχο (βλ. σαφή
αναφορά «… (ανεξάρτητα από τη γλώσσα-στόχο)»), επειδή για τη διδασκαλία
άλλων ξένων γλωσσών και της γενικής μεθοδολογίας και διδακτικής είναι
επιστημονικά αρμόδια (και) τα αντίστοιχα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής,
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και του ΕΚΠΑ.

Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του
Τμήματός μας έχουν προσφέρει επανειλημμένα επιμορφωτικά σεμινάρια σε
καθηγητές/τριες της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε διάφορα πλαίσια
.
Αναφέρονται ως παράδειγμα:
• Η Εισαγωγική Επιμόρφωση (ΠΕΚ) δύο φάσεων των νεοδιοριζόμενων καθηγητών.
• Το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης.
• Η συνεχής προσφορά σεμιναρίων επιμόρφωσης σε διάφορες διοργανώσεις και
συχνά σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe κυρίως από το 1999 έως
σήμερα.

2. Στο σημείο ΙΙ.4 αναφέρεται ότι «Το Υπουργείο διαθέτει την
υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. περιφερειακά κέντρα επιμόρφωσης, ενδεχομένως
με χώρους διαμονής σε περίπτωση πολυήμερων σεμιναρίων, καλά εξοπλισμένα
σχολεία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες κ.λπ.) δωρεάν
και μπορεί να αναλαμβάνει τη διαμονή και διατροφή των συμμετεχόντων,
συμπεριλαμβανομένων των εισηγητών και της διεύθυνσης του σεμιναρίου».

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης πιστεύουν ότι το ΥΠΔΒΜΘ θα έπρεπε να
διαθέτει τους υπάρχοντες οικονομικούς πόρους στα ελληνικά Πανεπιστημιακά
Τμήματα και να αναθέτει σε αυτά την επιμόρφωση των παλαιών αποφοίτων
τους και μαχόμενων εκπαιδευτικών, επειδή, όπως έγινε φανερό και από τα
παραπάνω, κατέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία.

3. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης θεωρούν ακόμη τους όρους που
αναφέρονται ειδικά στα σημεία ΙΙΙ.7 και V.10 ιδιαίτερα υποτιμητικούς
τόσο για το ΥΠΔΒΜΘ όσο και για τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Τμήματα, διότι
ο σχεδιασμός της εξέλιξης του ελληνικού σχολικού συστήματος είναι
πρωτίστως θέμα που αφορά την ελληνική πολιτεία και είναι
αντιδεοντολογικό το Υπουργείο να συνάπτει χάρτες συνεργασίας
αποκλειστικά με ξένους φορείς, από τις οποίες απουσιάζουν πλήρως οι
έλληνες επιστήμονες και τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Τμήματα.


Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε πρώτον να μην ενεργοποιηθεί η Χάρτα από
την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, δηλ. του ΥΠΔΒΜΘ, και δεύτερον να
συμβάλετε στην καλύτερη δυνατή διοργάνωση της επιμόρφωσης των καθηγητών
της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε συνεργασία με τα αρμόδια
πανεπιστημιακά Τμήματα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

Με τιμή,

Εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘΗ Πρόεδρος


Ελένη Μπουτουλούση


Αναπλ. Καθηγήτρια


Για να δείτε ολόκληρο το έγγραφο του ΤΓΓΦ του ΑΠΘ πατήστε εδώ

09.03.2012 Εκδήλωση στην έδρα του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποιήθηκε σήμερα με αφορμή την υπογραφή χάρτας Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και του Goethe-Institut.

Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης εκπροσώπησαν στην εκδήλωση η Κατερίνα Γκριτζαλιώτη, Αντιπρόεδρος της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, ο Χρήστος Αστερίου, Γενικός Γραμματέας της ΠΕΚΑΓΕΠΕ και η Δήμητρα Καλλιανιώτη, Βοηθός Ταμία της ΠΕΚΑΓΕΠΕ.


Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Υπουργός Παιδείας, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, η Υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας, Βασίλης Κουλαϊδής, ο Ειδικός Γραμματέας, Μιχάλης Κοντογιάννης, ο Επιτετραμμένος της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, κ. Guy Feaux de la Croix, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κεντρικής Διοίκησης του Goethe-Institut στο Μόναχο, Δρ. Bruno Gross, και ο Διευθυντής του Goethe-Institut στην Αθήνα, Δρ. Matthias Makowski. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου.

Τη χάρτα υπέγραψαν η Υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Goethe-Institut, Δρ. Bruno Gross.

Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο αναφέρεται:
«Η χάρτα διευρύνει την ελληνογερμανική μορφωτική συνεργασία και στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της εκπαίδευσης στο πεδίο των ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα στην επαύξηση των προσόντων των καθηγητών της γερμανικής γλώσσας και στην ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας στην Ελλάδα. Η χάρτα συνεργασίας αφορά 340.000 μαθητές και 2.000 καθηγητές.

Ο Υπουργός Παιδείας, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή της χάρτας συνεργασίας είναι πολύ σημαντική, καθώς μέσω των προγραμμάτων επιμόρφωσης και των υποτροφιών για τους καθηγητές της Γερμανικής Γλώσσας, βελτιώνει το επίπεδο διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στα Ελληνικά σχολεία.
Επίσης, ο κ. Μπαμπινιώτης τόνισε ότι «δεν μπορεί ως δεύτερη γλώσσα- μετά τη μητρική- να προωθείται μόνο η Αγγλική, όση δύναμη και αν έχει αυτή διεθνώς. Είναι λάθος ως πολιτική, ως σύλληψη, ως παιδεία και ως πολιτισμός να μην έχεις προσέγγιση σε αυτές τις μεγάλες γλώσσες, όπως είναι η Γερμανική, η Γαλλική, η Ιταλική, η Ισπανική. Εμάς μας ενδιαφέρουν και κάποιες άλλες γλώσσες και για αυτό το λόγο δημιουργήσαμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το τμήμα Τουρκικών σπουδών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στα μικρά σχολεία, στο πλαίσιο της τριετούς διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας, αλλά ίσως η λύση θα ήταν η δημιουργία “Σχολείων Γλωσσών”, τα οποία θα έχουν το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα θα έχουν ενισχυμένη- και ως επιλογή και ως αριθμό ωρών και ως μέθοδο διδασκαλίας και ως εργαστήρια και ως πολιτισμική σχέση- τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας».

Η Υφυπουργός, Εύη Χριστοφιλοπούλου, τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό να αναπτύσσουμε τη γλωσσομάθεια και ότι παρά την κρίση, το Υπουργείο Παιδείας κατάφερε να διατηρήσει τη  γλωσσομάθεια σε υψηλά επίπεδα, με τη διδασκαλία πέντε ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα δόθηκε έμφαση κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του μείζονος προγράμματος επιμόρφωσης, στους καθηγητές Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας».
Επίσης, η κα Χριστοφιλοπούλου δήλωσε ότι το Υπουργείο προσανατολίζεται στη σύσταση κλάδων Γερμανικής και Γαλλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ανακοίνωσε τη δυνατότητα από το επόμενο διδακτικό έτος της ταυτόχρονης διδασκαλίας της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο και την επιστροφή της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στην Α’ Λυκείου.
Τέλος, η Υφυπουργός τόνισε ότι «είναι χρέος μας να βοηθήσουμε τους καθηγητές της Γερμανικής γλώσσας, που σήμερα διδάσκουν με δυσκολίες στα σχολεία, γιατί στόχος μας είναι πρώτα ο μαθητής».

Ο Γενικός Γραμματέας, Βασίλης Κουλαϊδής υπογράμμισε τη σημασία της γλωσσομάθειας και τόνισε ότι «πέραν της αξίας της ως εργαλείου επικοινωνίας, η γνώση ξένων γλωσσών καθιστά τον πολίτη όχι μόνο κοινωνό του πολιτισμού της αντίστοιχης πολιτισμικής παράδοσης αλλά τον εφοδιάζει και με σημαντικές πρόσθετες νοητικές δεξιότητες. Τέλος, κανείς δεν πρέπει να παραγνωρίζει την αναπτυξιακή διάσταση και οικονομική σημασία της γλωσσομάθειας. Στη σημερινή εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, το Υπουργείο Παιδείας κατέβαλε συντονισμένη και συστηματική προσπάθεια και πέτυχε τη βελτίωση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο Δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Η υπογραφή σήμερα της χάρτας, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση αυτή».

Ο Ειδικός Γραμματέας, Μιχάλης Κοντογιάννης, τόνισε ότι «η χάρτα αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, που ως απώτερο στόχο έχει τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης της Γερμανικής γλώσσας στα δημόσια σχολεία της χώρας μας. Η πρωτοβουλία αυτή, που εναρμονίζεται με τη γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προόδου προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότητας της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα αποτελεί έμπρακτη απόδειξη και της δικής μας ισχυρής βούλησης για την ενθάρρυνση της εκμάθησης γλωσσών, τη στήριξη της πολυγλωσσίας, την προαγωγή της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας στην κοινωνία, την αύξηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και κατ` επέκταση την ανάπτυξη μιας υγιούς πολύγλωσσικής επικοινωνίας».

07.03.2012
Ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις υπογράφεται την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 η Χάρτα συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και του Goethe-Institut.

Εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας θα υπογράψει η Υφυπουργός κα. Εύη Χριστοφιλοπούλου και εκ μέρους του Goethe-Institut ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ. Bruno Gross.

Charta der Zusammenarbeit - Zusammenfassung (1 Seite)

9adbaac8d97fd446c4d97ce11625bd78Harta_deutsch.pdf