Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή (25.10.2014)

 

Θέμα:
Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 24/10/2014

Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι,

  
Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Παρασκευή 24 Οκτώβρη σας
ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1.     Χορηγήθηκε άδεια άσκησης
ιδιωτικού έργου σε Διευθυντές Δ.Ε.

2.     Έγινε δεκτή 1 ανάκληση
αίτησης μετάταξης σε Διοικητική θέση.

3.     Απορρίφθηκε 1 ένσταση για μετάταξη
από κλάδο σε κλάδο.

4.     Απορρίφθηκαν 2 ενστάσεις επί
των αιτήσεων μετάταξης σε Διοικητική θέση. Για το ίδιο θέμα έγινε δεκτή 1
ένσταση.

5.     Έγινε δεκτή 1 ανάκληση
απόσπασης σε ΚΕΔΔΥ.

6.     Απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις
επανεξέτασης απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ ενώ έγινε δεκτή 1 τροποποίηση αίτησης απόσπασης
σε ΣΜΕΑΕ.

7.      Συζητήθηκαν 78 αιτήσεις
εκπαιδευτικών ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε  διάφορες Διοικητικές Θέσεις.
Αποδεσμεύτηκαν 71 εκπαιδευτικοί και απορρίφθηκαν 7 αιτήσεις. Eξ αυτών 1 αίτηση
απορρίφθηκε λόγω κωλυμάτων (μη συμπλήρωση πενταετίας από το ΦΕΚ Διορισμού). Οι
υπόλοιπες 6 αιτήσεις απορρίφθηκαν (μειοψηφούντων των αιρετών) λόγω του
ότι δεν προβλέπεται μετάταξη υπαλλήλων σε κατώτερη κατηγορία. Η αποδέσμευση των εκπαιδευτικών αποτελεί το
πρώτο βήμα της διαδικασίας για τη μετάταξη. Στη συνέχεια όλες οι αιτήσεις –και
αφού ολοκληρωθούν τα οργανογράμματα των Διοικητικών Υπηρεσιών για να
καθοριστούν και οι ανάγκες-θα εξεταστούν από το ΚΥΣΔΙΠ.

8.      Έγιναν δεκτές 4
αιτήσεις επανεξέτασης αίτησης παραίτησης ενώ απορρίφθηκε 1 αίτηση (μειοψηφούντων
των αιρετών).

9.     Σχετικά με τις παραιτήσεις
εκπαιδευτικών οι εξελίξεις έχουν ως εξής: Έγινε αναπομπή στο Συμβούλιο της
πράξης 31 του ΚΥΣΔΕ (4-9-14) που αφορούσε τις παραιτήσεις 65 εκπαιδευτικών. Η αναπομπή έγινε στις 24/10/14 40 ημέρες
μετά την αρχική εισήγηση του Συμβουλίου, ζητώντας να γίνει επανεξέταση των
αιτήσεων μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους υγείας! 
Πρόκειται
για τη δεύτερη αναπομπή μιας και είχε προηγηθεί και η αναπομπή της πράξης 32
(11-9-14) που αφορούσε τις παραιτήσεις 23 εκπαιδευτικών. Για τις αναπομπές
αυτές καταθέσαμε την ακόλουθη δήλωση:

«Καταγγέλλουμε την προσπάθεια του Υπουργείου να
στερήσει από τους εκπαιδευτικούς το δικαίωμα της παραίτησης από την υπηρεσία
στη διάρκεια του έτους, κάτι που επιτρέπεται και σε όλο το Δημόσιο τομέα. Η
παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α/1-8-2008), η οποία
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 329, παρ. 6, εδάφ. Β. του Ν 4072/2012
(ΦΕΚ 86 τ.Α/11-4-2012), επιτρέπει
στους εκπαιδευτικούς να παραιτηθούν στη διάρκεια του διδακτικού έτους, για
σοβαρούς λόγους υγείας
ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους
.
Δεν έχει κανείς δικαίωμα να ερμηνεύει επιλεκτικά 
το νόμο! Η μη ικανοποίηση των αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών παραβιάζει
τα δικαιώματα του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος « Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του
ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας
».
Παράλληλα η αρχή της ισότητας, την οποία καθιερώνει το άρθρο 4 παρ. 1 του
Συντάγματος, αποτελεί συνταγματικό κανόνα που επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που
τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες.
Ο κανόνας αυτός
δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας και ειδικότερα τόσο τον κοινό
νομοθέτη κατά την ενάσκηση της νομοθετικής λειτουργίας όσο και τη Διοίκηση,
όταν θεσπίζει κατά νομοθετική εξουσιοδότηση κανονιστική ρύθμιση. Πρέπει,
όμως, η επιλεγόμενη ρύθμιση να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την
αρχή της ισότητας και τα οποία αποκλείουν τόσο την εκδήλως άνιση μεταχείριση,
με τη μορφή της εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου μη συνδεομένου προς
αξιολογικά κριτήρια ή της επιβολής αδικαιολόγητης επιβαρύνσεως, όσο και την
αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων
που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, με βάση όλως τυπικά ή συμπτωματικά ή
άσχετα μεταξύ τους κριτήρια
(ΣτΕ Ολομ. 1252, 1253/2003, 2396/2004, ΣτΕ
2462/2010 7μ. κ.ά.).

Κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 «Kαθένας έχει δικαίωμα να
αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των
άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη»

Με τη διάταξη αυτή ανάγεται σε δικαίωμα (ατομικό) η
συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας και κατοχυρώνεται η οικονομική
ελευθερία. Ειδική πλευρά της
οικονομικής ελευθερίας είναι η ελευθερία της εργασίας (ως ατομικό δικαίωμα),
δηλαδή το δικαίωμα καθενός να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το είδος, τον
τόπο και το χρόνο της εργασίας του.
Η ελευθερία αυτή
περιλαμβάνει την ελευθερία των συμβάσεων (ελευθερία σύναψης και καταγγελίας της
σύμβασης, ελευθερία επιλογής του αντισυμβαλλομένου, ελευθερία διαμόρφωσης του
περιεχομένου της σύμβασης κ.λ.π.), όπως προβλέπεται ειδικότερα στη διάταξη του
άρθρου 361 ΑΚ. Με την ελευθερία των συμβάσεων, ως εκδήλωση του δικαιώματος
της οικονομικής ελευθερίας, δεν συμβιβάζεται κατ` αρχήν, μεταγενέστερη επέμβαση
του νομοθέτη, περιοριστική της ελευθερίας αυτής, εκτός από τις περιπτώσεις κατά
τις οποίες η ελευθερία αυτή προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων ή ασκείται κατά
παραβίαση του Συντάγματος ή ενέχει προσβολή των χρηστών ηθών, καθώς επίσης κατά
τις περιπτώσεις που ασκείται εις βάρος της Εθνικής Οικονομίας
(άρθρα 5 παρ.
1, 25 παρ. 3 και 106 παρ. 2 του Συντάγματος, ΟλΑΠ 33/2002, ΟλΑΠ 4/1998). Τέλος
το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αναφέρει: «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως
ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους
δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται
να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα
αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε είδους  περιορισμοί που μπορούν
κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε
απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού
και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας
».

Από την άλλη πλευρά η μη ικανοποίηση των αιτήσεων
στερεί από τους εκπαιδευτικούς, το αναφαίρετο δικαίωμά τους να ορίσουν αυτοί
τις ζωές τους και τις συνθήκες διαβίωσής τους αποχωρώντας με ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ από το
σχολείο! Το γεγονός αυτό δυστυχώς δεν κατανοεί η Διοίκηση του Υπουργείου που
αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς ως απρόσωπους αριθμούς! Η «συνέπεια» του
υπουργείου επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι  η αναπομπή της πράξης 31
στις 24/10/14 ζητά να γίνει
επανεξέταση των αιτήσεων μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους υγείας ενώ η αναπομπή
της πράξης 32 που προηγήθηκε δε βάζει τέτοια δικλείδα!
Τέλος
το επιχείρημα ότι οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών θα δημιουργήσουν πρόβλημα
στη λειτουργία των σχολείων έχει μια προφανή απάντηση: Οι καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές στην
εκπαίδευση έχουν προκαλέσει τα πραγματικά προβλήματα στο Δημόσιο Σχολείο με
τους μηδενικούς διορισμούς, τα χιλιάδες κενά σε όλη την εκπαίδευση, τις σοβαρές
ελλείψεις σε  βιβλία, το στοίβαγμα των μαθητών σε τμήματα 26 και 27
μαθητών και όχι φυσικά οι παραιτήσεις λίγων εκπαιδευτικών!  
Για
τους λόγους αυτούς ζητώ να γίνουν σεβαστές οι αρχικές εισηγήσεις του ΚΥΣΔΕ επί
των παραιτήσεων, παρά τις όποιες αναπομπές».

10.Η θέση μας αυτή δεν έγινε δεκτή
με αποτέλεσμα να απορριφθούν 32 από τις 64 αιτήσεις παραίτησης (μειοψηφούντων
των αιρετών). Επί της ουσίας τώρα
όλες οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών που συζητήθηκαν στο ΚΥΣΔΕ μετά τις αρχές
Σεπτέμβρη είναι στον αέρα!
Κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις
χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού: « Επειδή είναι οργανωμένη η ακαδημαϊκή χρονιά,
οι εκπαιδευτικοί είναι η μόνη κατηγορία των εργαζομένων που για να φύγει για
σύνταξη, πρέπει να το κάνει μέσα σε προκαθορισμένα όρια. Δηλαδή να το κάνει το
καλοκαίρι. Δεν το κάνουν μέχρι 31 Αυγούστου και το κάνουν μετά. Και θέλω
να ανακοινώσω από την εκπομπή σας, ότι σε αυτή την τακτική που χρόνια
ακολουθείται, δεν μπορώ να είμαι σύμφωνος γιατί έχω παραδεχτεί τα κενά από τις
11 Σεπτεμβρίου. Δημιουργούμενα επιπλέον κενά δεν μπορώ να καλύψω και άρα μόνο
για περιπτώσεις ασθένειας βαρύτατης που προέκυψε τώρα, που δεν ήταν 31
Αυγούστου, αλλά ένα ατύχημα αυτοκινητιστικό, κάτι άλλο. Όλα τα άλλα δεν θα τα
υπογράψω και το ανακοινώνω από την εκπομπή σας γιατί είναι απόφαση που
πήρα αργά χθες το βράδυ. Έχω 300 συνταξιοδοτήσεις στο γραφείο μου που
περιμένουν την υπογραφή μου. Αφορούν όλη την Ελλάδα. Δεν θα τις δεχτώ.
Να είχαν κάνει οι άνθρωποι το αίτημά τους πριν τις 31 Αυγούστου. Θα ψάξω σε
αυτές ασθένεια που προέκυψε από τις 11 Σεπτεμβρίου και μετά και εάν κάτι τέτοιο
ισχύει, προφανώς δεν θα είμαστε ανάλγητοι και άδικοι, αλλά για τις υπόλοιπες
δεν θα υπογράψω. Ζητούν περισσότεροι λόγω των οικονομικών προβλημάτων που
υπάρχουν και του φόβου για τις συντάξεις, αλλά αυτό έχει να κάνει με την κρίση
και έχει να κάνει με ένα θέμα που μας είναι γνωστό. Το να το κάνεις 31
Αυγούστου και είναι δικαίωμά σου. Και ο φόβος είναι δικαίωμά σου. Αλλά δεν
είναι δικαίωμά σου να αφήνεις μια τάξη κενή
. Γιατί εγώ τώρα τι θα κάνω;
Δηλαδή πες ότι δέχομαι μια συνταξιοδότηση για κάποιον ο οποίος, δεν είμαι ακόμη
έμπειρος για να σας εξηγώ γιατί το κάνουν, αλλά το κάνανε σταθερά επί χρόνια.
Περιμένουν να ανοίξει η χρονιά και τότε παραιτούνται. Φέτος δεν μπορώ να το
δεχτώ και λυπάμαι πάρα πολύ που θα διαταράξω κάποιους προγραμματισμούς, αλλά
και οι ίδιοι διαταράσσουν τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης. Δεν μπορώ να
καλύψω τα κενά
. Δεν έχω παραπάνω θέσεις από αυτές που πήρα από την
κυβέρνηση και οφείλω ευχαριστίες στον κ. Μητσοτάκη και στον κ. Χαρδούβελη, αλλά
η κατάσταση έφτασε μέχρι εκεί, παραπάνω κενά δεν μπορώ να καλύψω με νέες
αναπληρώσεις, άρα δεν θα υπογράψω τις συνταξιοδοτήσεις. Επί των δηλώσεων
αυτών κάποιες απλές παρατηρήσεις:

·       
Ο
Υπουργός μάλλον αγνοεί ότι οι
αιτήσεις  παραιτήσεως των εκπαιδευτικών έγιναν φέτος ΑΥΣΤΗΡΑ από τις 20-30
Απριλίου!

·       
Μετά
τις αναπομπές οι εκκρεμείς
αιτήσεις είναι 125 και όχι φυσικά 300!

·       
Θα
συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν είναι δικαίωμα κανενός να αφήνει μια τάξη κενή! Και πολύ περισσότερο του Υπουργείου την ώρα
που μιλάμε για 3500 κενά στην εκπαίδευση σήμερα
! Οι τάξεις μένουν κενές όταν υπάρχουν μηδενικοί
διορισμοί και όχι φυσικά από κάποιες περιορισμένες παραιτήσεις εκπαιδευτικών με
πολύ σοβαρά προβλήματα!

·       
Δυστυχώς
για άλλη μια φορά ορισμένες από τις δηλώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα απαξιωτικές για τους
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ευτυχώς διαθέτουν και μνήμη και κρίση!  

11.Στη σημερινή συνεδρίαση
έγιναν δεκτές και άλλες 6  αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών, ενώ
απορρίφθηκαν 9 αιτήσεις, μειοψηφούντων των αιρετών.

12. Σχετικά με τις
αποσπάσεις, δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική εξέλιξη μετά την άρνηση του Υπουργείου
να συζητήσει για κάποιες νέες αποσπάσεις. Θα επαναφέρουμε το θέμα στην επόμενη
συνεδρίαση. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι στο γραφείο του Υπουργού
«περιμένουν την υπογραφή του» όλες οι εισηγήσεις του ΚΥΣΔΕ από τις 3 Οκτώβρη!
Μεταξύ αυτών και 29 αποσπάσεις για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας με θετική
εισήγηση από την Υπηρεσία. Καλούμε
την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να σεβαστεί, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, τους εκπαιδευτικούς,
τις οικογένειες αλλά και το έργο τους.

13.Σχετικά με τις προσλήψεις
αναπληρωτών  εξαντλήθηκαν 
πλέον όλες οι πιστώσεις του προϋπολογισμού την ώρα που τα λειτουργικά κενά
είναι τουλάχιστον 850! Παράλληλα εξαντλήθηκαν και οι πιστώσεις του ΠΔΕ για την
Ειδική Αγωγή!  Τέλος στη Δ.Ε. απομένουν κάποιες πιστώσεις ΕΣΠΑ για την
παράλληλη στήριξη και 400 περίπου για την ΠΔΣ στα ΕΠΑΛ!
Και το
χειρότερο είναι ότι βρισκόμαστε στα τέλη Οκτώβρη και τα κενά δεν
«εξαφανίζονται» παρά τις απίστευτες πιέσεις που ασκούνται για τμήματα 26-27
μαθητών, τις υποχρεωτικές υπερωρίες, τις «εθελοντικές» μετακινήσεις
εκπαιδευτικών, την τοποθέτηση τους σε 3-4 σχολεία, τον αυθαίρετο αποκλεισμό
ειδικοτήτων από τις ερευνητικές εργασίες και από τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων
και τέλος τον περιορισμό των αδειών άνευ αποδοχών!  Το εκπαιδευτικό
success story συνεχίζεται με αμείωτη ένταση…

Αθήνα 25/10/2014

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό
τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.:
6977513534,

ηλ.
δ/νση:  nekordis@yahoo.gr)

Βίκυ
Αναγνώστη
,

αιρετό
αναπληρ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.:
6979778287,

ηλ.δ/νση:vanagnosti@gmail.com)

(εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων)