Ευχαριστήριο μήνυμα των Προέδρων των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών σε όσους υποστήριξαν τον αγώνα των Τμημάτων για την επιβίωσή τους (σε πέντε γλώσσες)


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών ξεπέρασε τις 14000 και πέτυχε τον στόχο της καθώς το Υπουργείο Παιδείας απέσυρε την τροπολογία για τη συγχώνευση των Τμημάτων μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθειά σας!
Οι Πρόεδροι των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

We would like to inform you that the collection of electronic signatures has exceeded the number of 14000, thus achieving the goal we had set, which was the withdrawal of the Greek Ministry of Education scheme to merge the Departments of English, French, German, Italian, and Spanish Languages and Literatures, into a single “Department of Foreign Languages and Literature”.
We are grateful for your precious help!
The Heads of the Faculties of English, French, German, Italian and Spanish Languages and Literatures

Nous aimerions vous informer que la collecte de signatures électroniques a dépassé le nombre de 14 000, atteignant ainsi l’objectif qu’elle s’était fixé : le Ministère de l'Education a retiré la proposition de fusion de nos Départements, qui conservent leur autonomie administrative et scientifique.
Nous vous remercions infiniment pour votre aide précieuse!
Les Présidents des Départements de Langue et Littérature allemandes, anglaises, espagnoles, françaises et italiennes.

Wir sind in der erfreulichen Lage, Sie zu informieren, dass die über 14.000 elektronische Unterschriften unser Ziel erreicht haben, denn das Ministerium hat die geplante Zusammenlegung unserer Fachbereiche aufgehoben. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!
Die Vorsitzenden der Fachbereiche für Deutsche, Englische, Französische, Italienische und Spanische Sprache und Literatur.

Desideriamo informarvi che la raccolta di firme elettroniche ha superato il numero di 14000 raggiungendo l'obiettivo prefisso, in quanto il Ministero della Pubblica Istruzione ha ritirato la proposta di fusione dei nostri Dipartimenti che conservano così la loro autonomia amministrativa e scientifica.
Vi ringraziamo sentitamente per il vostro prezioso aiuto!
I Presidi dei Dipatimenti di Lingua e Letteratura Inglese, Francese, Tedesca, Spagnola ed Italiana.

Quisiéramos informarles que la colección de firmas electrónicas sobrepasó las 14.000 y logró su propósito, dado que el Ministerio de Educación retiró el proyecto de fusión de los Departamentos de Lenguas y Literaturas Inglesas, Francesas, Alemanas, Italianas e Hispánicas en un “Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras”. Por lo tanto los Departamentos permanecen como estaban, cada uno en forma independiente. ¡Les agradecemos enormemente por su valiosa ayuda!
Los Directores de los Departamentos de Lenguas y Literaturas Inglesas, Francesas, Alemanas, Italianas e Hispánicas.