Δωρεά διδακτικού υλικού για τη καλύτερη διδασκαλία των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας

Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα ενημερώνει για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αναφορικά με τη δωρεά διδακτικού υλικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο μάθημα των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας.

Με σκοπό να καταστήσει το μάθημα των Γερμανικών στα ελληνικά σχολεία ακόμα πιο ελκυστικό και ενδιαφέρον, η Πρεσβεία προσφέρει τη δυνατότητα της δωρεάς διδακτικού υλικού στα σχολεία που έχουν στο πρόγραμμά τους τα «Γερμανικά ως ξένη γλώσσα». Ελπίζουμε να δώσουμε έτσι στους μαθητές και τις μαθήτριες ένα ακόμα κίνητρο για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας.

Η δωρεά αφορά σε τρία πακέτα με διδακτικό υλικό, ένα για κάθε σχολικό επίπεδο, καθώς και σε ηλεκτρονικές συσκευές.

Εάν ενδιαφέρεστε ως καθηγητής Γερμανικών ή ως διευθυντής ενός σχολείου για μια τέτοια δωρεά, μπορείτε να μας αποστείλετε μια σχετική έγγραφη αίτηση. Η αίτηση συνοδεύεται από το συνημμένο έντυπο και αποστέλλεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αφού συμπληρωθούν όλα τα ζητούμενα στοιχεία. Ελλιπείς αιτήσεις δεν μπορούν να αξιολογηθούν.

Στο σημείο 2 της αίτησης παρακαλείστε να περιγράψετε το πλαίσιο της διδασκαλίας των Γερμανικών στο σχολείο σας, καθώς και τις δραστηριότητες και τα προγράμματα που υλοποιείτε. Προϋπόθεση για την έγκριση της δωρεάς είναι μια ολοκληρωμένη περιγραφή για τη χρήση του διδακτικού υλικού. Με την υποβολή της αίτησης δεν εγείρεται δικαίωμα για έγκριση δωρεάς.
Ο αιτών καθηγητής έχει το δικαίωμα χρήσης της δωρεάς, έτσι ώστε το υλικό να αποβεί ωφέλιμο σε περισσότερα από ένα σχολεία.

Το διδακτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στα σχολεία εκείνα, στα οποία ο καθηγητής Γερμανικών διδάσκει τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά. Εν συνεχεία, το διδακτικό υλικό θα πρέπει να παραδοθεί στο σχολείο εκείνο με τους περισσότερους μαθητές Γερμανικών.
Η έγκριση χορήγησης της δωρεάς θα ανακοινωθεί στους επιλεγέντες το αργότερο έως τις 10 Δεκεμβρίου. Οι επιλεγέντες οφείλουν να επιβεβαιώσουν την παραλαβή της δωρεάς εντός της προθεσμίας που θα αναγράφεται στη συνοδευτική επιστολή.

Η αίτησή πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως τις 20 Νοεμβρίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ku-s1@athe.auswaertiges-amt.de

Antrag: Sachspenden DaF-Unterricht

deutschfile1_80af901c00349a65d7c0fae78f9cd326_2626.pdf