Δ.Σ. Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.: Γερμανικά στα Δημοτικά Σχολεία – Κατάθεση προτάσεων στη Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ (01.10.2014)


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τ.Θ.
51717  Τ.Κ. 14503 Αθήνα

EFax:
15102017899

www.deutsch.gr    info@deutsch.gr

 

Αθήνα, 0110-2014

Αρ. Πρωτ.: 67/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Γερμανικά στα Δημοτικά Σχολεία: Κατάθεση προτάσεων στη
Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που κατατέθηκαν από
τους συναδέλφους στη δημόσια διαβούλευση για τη διδασκαλία της Γερμανικής
γλώσσας στην Π.Ε. που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη (
Hotel Capsis – 07.09.2014)
και στην Αθήνα (
Hotel President – 14.09.2014) η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στεφανία Μπετίνα
Αλβίνα Τίλε  και το μέλος του Δ.Σ.
Γεώργιος Ζουζανέας πραγματοποίησαν συνάντηση 
με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κύριο
Κώστα Παπαχρήστο, προκειμένου να θέσουν υπόψη του κάποια από τα πολλά  και σημαντικά προβλήματα που έχουν
προκύψει  για τους καθηγητές κλάδου ΠΕ07
συνεπεία του βεβιασμένου και δίχως κάθε σχεδιασμό τρόπου με τον οποίο
πραγματοποιούνται οι Υποχρεωτικές Μετατάξεις Εκπαιδευτικών (τελευταία
νομοθετική ρύθμιση βλ. ΦΕΚ, τ. Γ’, φύλλο 714/06.06.2014), με αποτέλεσμα αυτοί
να αποτελούν πλέον μια «ιδιαίτερη» κατηγορία εκπαιδευτικών με προβλήματα τόσο
σε σχέση με το εργασιακό τους καθεστώς όσο και σε σχέση με τις -σε μεγάλο βαθμό
δυσμενείς συνθήκες- για την διδασκαλία 
της Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω οι εκπρόσωποι της
Επιστημονικής Ένωσης των Πτυχιούχων της Γερμανικής Φιλολογίας, αφού υπενθύμισαν
το πάγιο και εύλογο αίτημά της επιστημονικής Ένωσης για την άμεση ίδρυση
οργανικών θέσεων και την έναρξη της διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας στη Δ’
Δημοτικού έθεσαν υπόψη του κυρίου Παπαχρήστου τα κυριότερα προβλήματα όπως αυτά
σκιαγραφήθηκαν από τους συναδέλφους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και
τα οποία μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

·        
Εργασία σε
μεγάλο αριθμό σχολείων με συνεπακόλουθη ύπαρξη πολλών «κενών» για την
μετακίνηση μεταξύ των σχολικών μονάδων και επομένως σημαντική επιβάρυνση του
ωραρίου, κόπωση και αυξημένες δαπάνες μετακίνησης.

·        
Συνεχείς αλλαγές
στις ομάδες σχολείων από την μία σχολική χρονιά στην άλλη, με αποτέλεσμα την
ανυπαρξία συνέχειας στο παιδαγωγικό και διδακτικό έργο.

·        
Σημαντικά λάθη
στον καθορισμό των ομάδων σχολείων, τόσο αναφορικά με την εγγύτητά τους
(όμορα), όσο και αναφορικά με το σύνολο των διδακτικών ωρών που προκύπτουν από
αυτές (συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη η παράλληλη διδασκαλία για την ίδια
γλώσσα) με αποτέλεσμα να απαιτείται η εκ των υστέρων τοποθέτηση εκπαιδευτικών.

·        
Σημαντικές
δυσκολίες στην κατάρτιση των προγραμμάτων των σχολείων, η οποία οφείλεται
μεταξύ άλλων στον μεγάλο αριθμό των σχολικών μονάδων καθώς και στα επιμέρους
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών (π.χ. Σχολεία ΕΑΕΠ), τον μεγάλο αριθμό των  εκπαιδευτικών, ο οποίος προκύπτει και από την
μη εφαρμογή της παράλληλης τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05 στις
ίδιες ομάδες σχολείων, τα προαναφερόμενα λάθη ως προς τον πραγματικό αριθμό των
ωρών, τους περιορισμούς που προκύπτουν λόγω της ύπαρξης τεσσάρων συνεχόμενων
διδακτικών ωρών χωρίς διάλειμμα μεταξύ τους και τέλος λόγω της έλλειψης
δυνατότητας για πραγματοποίηση συνεχόμενου δίωρου στη Β’ Ξένη Γλώσσα.

·        
Κατάρτιση
προγραμμάτων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παραπάνω παράγοντες με
ταυτόχρονη απουσία της απαιτούμενης συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των
διευθυντών των σχολικών μονάδων, με αποτέλεσμα -μεταξύ άλλων- την ύπαρξη εξαιρετικά
δυσμενών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05 (π.χ. ύπαρξη
πολλών και μεγάλων κενών που έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα και  αναγκαία για την μετακίνησή τους κενά κλπ.).

·        
Η ύπαρξη
τμημάτων με πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών (25+), ο οποίος υπερβαίνει σημαντικά τον
ανώτερο προβλεπόμενο  αριθμό μαθητών για
τα τμήματα ελληνικής ή και  αγγλικής
γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα δεν παρέχεται η δυνατότητα για μείωση του αριθμού τους,
ακόμα και όταν φοιτούν σε αυτά μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες (π.χ.
ΚΕΔΔΥ). Έτσι, αφενός μεν δημιουργούνται εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες για την
διεξαγωγή του μαθήματος της Β’ Ξένης Γλώσσας και αφετέρου δεν δίνεται η
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς  του
κλάδου  ΠΕ07 και ΠΕ05 να συμπληρώνουν το
ωράριό τους διδάσκοντας κατά προτεραιότητα το γνωστικό τους αντικείμενο.

·        
Ασάφειες σε
σχέση με την σειρά τοποθέτησης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05 σε ομάδες
σχολείων (μεταταγμένοι, αποσπασμένοι, σε διάθεση από Β/θμια για συμπλήρωση
ωραρίου).

 

Αναφορικά με τα παραπάνω προβλήματα οι
εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Επιστημονικής Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας, αφού
προηγουμένως επεσήμαναν την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσής τους προχώρησαν στην
υποβολή των παρακάτω προτάσεων:

·        
Οι ώρες
μετακίνησης να λογίζονται ως διδακτικό ωράριο και να οδηγούν σε αναλογική
μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου.

·        
Ύπαρξη
σταθερότητας στις ομάδες σχολείων.

·        
Άμεση παροχή διευκρινίσεων προς τις εκάστοτε Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  σχετικά με την
τήρηση του νόμου περί τοποθέτησης σε όμορα σχολεία και της ύπαρξης παράλληλης
διδασκαλίας στην Β’ Ξένη Γλώσσα (π.χ. 6 ώρες Γερμανικών σε ένα σχολείο απαιτούν
τοποθέτηση δύο εκπαιδευτικών της ίδιας γλώσσας, δηλ. τοποθέτηση ενός εκπαιδευτικού
για  4 ώρες και ενός δεύτερου για 2
ώρες).

·        
Παροχή
δυνατότητας για πραγματοποίηση συνεχόμενου δίωρου διδασκαλίας, όπως ισχύει και
για τα υπόλοιπα γλωσσικά μαθήματα και ειδικότερα την Αγγλική Γλώσσα, με
δεδομένο ότι κάτι τέτοιο εξυπηρετεί από την μία πλευρά διδακτικούς και
παιδαγωγικούς σκοπούς, καθώς η διδασκαλία της β’ ξένης γλώσσας διεξάγεται
κατεξοχήν –σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο Αναλυτικό Πρόγραμμα
για τη διδασκαλία της Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη
Δημοτικού (βλ. ΦΕΚ, τ. Β’, φύλλο 119/02.02.2006) – με έμφαση σε
παιγνιώδεις-δημιουργικές, βιωματικές μορφές μάθησης καθώς και σε διαδραστικές  δραστηριότητες, ενώ στο πλαίσιο της  βιωματικής επικοινωνιακής προσέγγισης
εφαρμόζεται ευρύτατα και η τεχνική των σχεδίων εργασίας (
project). Από την άλλη η δυνατότητα του συνεχόμενου δίωρου
κρίνεται απαραίτητη και για την επίτευξη της 
λειτουργικότητας του θεσμού της Β’ Ξένης Γλώσσας και την άρση σημαντικού
μέρους των προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

·        
Παράλληλη
τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05 σε κατά το δυνατόν ίδιες ομάδες
σχολείων.

·        
Ύπαρξη ενός  συντονιστή/υπεύθυνου με γνώση του αντικειμένου
για την κατάρτιση προγραμμάτων με γνώμονα τις ισχύουσες συνθήκες και το
δεδομένο ότι και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05 αποτελούν –έστω και υπό
το υπάρχον καθεστώς- αναπόσπαστο κομμάτι του σχολείου και έχουν εκτός από
υποχρεώσεις τα ίδια  δικαιώματα με τους
συναδέλφους τους.

·        
Παροχή της
δυνατότητας για «διαίρεση» των τμημάτων που ξεπερνούν το ανώτερο όριο των
τμημάτων ελληνικής γλώσσας, εφόσον ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών  ανταποκρίνεται στο κατώτατο προβλεπόμενο όριο
για την δημιουργία τμήματος της Β’ Ξένης Γλώσσας (12 μαθητές).

·        
Άμεση παροχή διευκρινήσεων σε σχέση με την σειρά
τοποθέτησης των εκπαιδευτικών σε ομάδες σχολείων.

 

Ο κύριος Παπαχρήστος, αφού άκουσε με προσοχή τα
προβλήματα καθώς και τις προτάσεις διευθέτησής τους, τις οποίες έθεσαν υπόψη
του οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Επιστημονικής Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής
Γλώσσας, υπογράμμισε με την σειρά του την άμεση ανάγκη μιας συνολικής ρύθμισης
του θεσμικού πλαισίου για τη Β’ Ξένη Γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, έτσι
ώστε αυτή να διδάσκεται  με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Αναφέρθηκε μάλιστα σε σειρά προτάσεων και επισημάνσεων που ο
ίδιος έχει υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς προς την κατεύθυνση αυτή (π.χ.
εισαγωγή της Β’ Ξένης Γλώσσας από την Δ’ Δημοτικού, ελλείψεις εκπαιδευτικών Β’
Ξένης  Γλώσσας και αναγκαιότητα
προσλήψεων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05,  καλύτερη συνεργασία μεταξύ των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ.), ενώ συμφώνησε να εξετάσει
την δυνατότητα επίλυσης έστω μέρους των παραπάνω θεμάτων εφόσον αυτό είναι
εφικτό.

 

Το Δ.Σ. θα ενημερώσει τα μέλη του για όποια νεότερα
υπάρξουν αναφορικά με τα παραπάνω θέματα, ενώ δεσμεύεται να συνεχίσει τις
προσπάθειες προς κάθε κατεύθυνση, έτσι ώστε να υπάρξει οριστική άρση των πολλών
και σοβαρών προβλημάτων του κλάδου όπου αυτά εντοπίζονται με γνώμονα πάντα την
παροχή μιας σοβαρής και ποιοτικής Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες
του ελληνικού Δημόσιου Σχολείου.

Το Δελτίο τύπου

deutschfile1_0d90eaae6c07b714df847e0f3bba000e_8635.doc