Αναρτήθηκαν οι πίνακες αναπληρωτών Β/θμιας – Ενστάσεις έως 17/8

13.08.2012 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών, του ελέγχου των δικαιολογητικών και της καταχώρισης τυχόν προϋπηρεσίας προσφερθείσας μέχρι και τις 30-06-2010, καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2012-2013 των κλάδων της Β/θμιας Εκπ/σης, ήτοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01, ΤΕ16 και ΔΕ01, οι οποίοι και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.:
http://e-aitisi.sch.gr

Συγκεκριμένα, αναρτώνται, κατά περίπτωση, για τους κλάδους και τις ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
1. Οι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών με προϋπηρεσία μέχρι και τις 30/06/2010, καθώς και οι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών με μηδενική προϋπηρεσία μέχρι και τις 30/06/2010, που δεν έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π. [παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9, του ν. 3848/2010 σε συνδυασμό με την παρ. 5 περίπτ. α´ του άρθρου 6 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22.07.2004 τ. Α´)],

2. Οι προσωρινοί Πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία μέχρι και τις 30/06/2010 (Πίνακες Διορισμών) (παρ. 1 και 2 του άρθρου 9, του ν. 3848/2010), καθώς επίσης και οι προσωρινοί Πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία 24 μηνών μέχρι και τις 30/06/2010 που έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π. (Πίνακες 24μήνου) (άρθρο 5, παρ. 2 του ν. 3687/2008 και άρθρο 9 παρ. 2 & 9 του ν. 3848/2010) και οι προσωρινοί Πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 30 μηνών μέχρι και τις 30/06/2008 (Πίνακες 30μήνου) (άρθρο 9, παρ. 8 του ν. 3848/2010).

Καλούνται οι εκπ/κοί, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους Πίνακες του κλάδου ή και της ειδικότητάς τους.

Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων, οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των Πινάκων αυτών, αποκλειστικά από 14-08-2012 μέχρι και 17-08-2012, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι θα παραλαμβάνονται οι ενστάσεις που αφορούν στην κατάρτιση των πινάκων και, ειδικότερα, στην αλλαγή της σειράς κατάταξης, ήτοι μόρια τελευταίου και προτελευταίου διαγωνισμού ΑΣΕΠ, μόρια προϋπηρεσίας, στρατός, βαθμός και ημερομηνία κτήσης πτυχίου, πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών, πολυτεκνία, μεσογειακή αναιμία και σκλήρυνση κατά πλάκας, στην ιδιότητα της τριτεκνίας ή στην ένταξη σε έναν από τους ανωτέρω Πίνακες.

Οι εν λόγω ενστάσεις θα αποστέλλονται με fax
(210 344 2867, 344 2365, 344 2119, με την ένδειξη «Για Γραφείο 1133») στην Υπηρεσία μας αμέσως μετά την υποβολή τους, συνοδευόμενες από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς και από διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε.. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία μας για την πιστοποίηση παραλαβής των ενστάσεων. Επισημαίνεται ότι δεν θα παραλαμβάνονται από τις Διευθύνσεις Δ.Ε. ενστάσεις για θέματα που δεν αφορούν στην κατάρτιση/κατάταξη στους οικείους πίνακες, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.