Α/θμια: Προτάσεις κατανομής των θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης ζήτησε το Υπουργείο από τις Περιφέρειες Εκπαίδευσης – Πόσες θέσεις αναλογούν ανά περιφέρεια (25.05.2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–    Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    

Μαρούσι,  25.05.2012

            Αρ. Πρωτοκόλλου: 58871/Γ1                     

         

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Email: spudonpe@minedu.gov.gr
                  gppe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ε.  Καρδαμίτση
                      K.  Παπαχρήστος
Τηλέφωνο: 2103442124
                  2103443605
FAX: 2103443354    

ΠΡΟΣ:  Περιφερειακούς  Διευθυντές  ΠΕ και ΔΕ της χώρας


                                                                     
ΘΕΜΑ : «Προτάσεις  κατανομής  οργανικών θέσεων ανά κλάδο εκπαιδευτικών (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20)».

Έχοντας υπόψη την με αριθ. 50200/Δ1/04.05.2012, (ΦΕΚ 1493 τ.Β´) Κ.Υ.Α., παρακαλούμε  να προτείνετε τις θέσεις που αντιστοιχούν στην Περιφερειακή Διεύθυνσή σας ανά περιοχή μετάθεσης και να ορίσετε τις σχολικές μονάδες  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για την κατανομή των οργανικών θέσεων των κλάδων Γαλλικών ΠΕ05, Γερμανικών ΠΕ07, Καλλιτεχνικών ΠΕ08, Θεατρικής Αγωγής ΠΕ32, Δραματικής Τέχνης ΠΕ18.41, Πληροφορικής ΠΕ19-ΠΕ20.


Οι προτάσεις σας για τις παραπάνω  οργανικές  θέσεις  να αναφέρονται  σε μια συγκεκριμένη σχολική μονάδα λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Οι οργανικές  θέσεις  που θα προταθούν για σύσταση  να αφορούν κατά προτεραιότητα  σε Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ.
2. Για την συμπλήρωση  ωραρίου των εκπαιδευτικών που θα τοποθετηθούν στις παραπάνω οργανικές θέσεις  να  ληφθεί υπόψη η ομάδα σχολείων που θα ορίσετε, στην οποία θα ανήκει υποχρεωτικά και το σχολείο που θα δοθεί η οργανική θέση.
3. Στην ομάδα σχολείων  που θα ορίσετε  δύνανται να συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι τύποι σχολικών μονάδων στις οποίες  διδάσκονται διδακτικά αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος) από τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων .

Σας αποστέλλουμε πίνακα με την κατανομή των θέσεων των εκπαιδευτικών ανά κλάδο που αναλογούν στην Περιφερειακή σας Διεύθυνση. Τα στοιχεία  να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (to5olohm@minedu.gov.gr) μέχρι την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2012 στη Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης Τμήμα Δ´.  



                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

07f0f4d1950116643ea4a45db1bc7999Katanomi_organ_athmia.doc